Salaris


Salaris, of loonbetaling. Hoe is het volgens de wet geregeld?

In de wet staat in het zevende burgerlijk wetboek het volgende over loonbetaling;

Boek 7.
Bijzondere overeenkomsten
Titel 10. Arbeidsovereenkomst Afdeling 2. Loon

Artikel 616 De werkgever is verplicht de werknemer zijn loon op de bepaalde tijd te voldoen. …

Wat is hier de bepaalde tijd? De afspraken hierover kunnen geregeld zijn in een CAO of individuele arbeidsovereenkomst.

… Artikel 623

1.De werkgever is verplicht het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan één week en niet langer is dan één maand.

2.Het tijdvak na afloop waarvan het loon moet worden voldaan, kan bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd, maar niet langer dan tot een maand wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een week of korter is, en tot niet langer dan tot een kwartaal wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een maand of langer is. …

Dit begrijpt echt helemaal niemand. Daarom kunt u op betaaldata.nl vinden wanneer uw salaris wordt uitbetaald.

… Artikel 624

1.Indien het in geld vastgestelde loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, houdt de werkgever de betalingstermijnen aan die gelden voor het naar tijdruimte vastgestelde loon voor vergelijkbare arbeid, tenzij met inachtneming van artikel 623 andere termijnen zijn overeengekomen.

2.Indien op de betaaldag het bedrag van het loon als genoemd in lid 1 nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschot ten bedrage van het loon waarop de werknemer gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag of, indien dat niet mogelijk is, ten bedrage van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

3.Schriftelijk kan worden overeengekomen dat het voorschot op een lager bedrag wordt gesteld, maar niet op minder dan drie vierde van het gemiddelde loon over drie maanden voorafgaande aan de betaaldag onderscheidenlijk van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

4.Voor zover het in geld vastgestelde loon bestaat in een bedrag dat afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit de boeken, bescheiden of andere gegevensdragers van de werkgever moet kunnen blijken, is de werkgever tot voldoening verplicht telkens wanneer het bedrag van dat loon kan worden bepaald, met dien verstande dat ten minste eenmaal per jaar voldoening plaatsvindt. …

De in artikel 624 genoemde betaaldag verschilt van werkgever tot baas en van salarisadminstratiekantoor tot payroller. Vaak staat het salaris elke maand telkens op een andere dag op uw rekening.

Meer pagina’s over het Salaris:

Vakantiegeld

Op de pagina over vakantiegeld kunt u lezen hoe het precies zit met de vakantiegeld uitkering voor diverse inkomensgroepen.

Eindejaarsuitkering

Hier kunt u alles lezen over de eindejaarsuitkering; wanneer u er recht op heeft en wanneer u deze ontvangt.

Voorschot aanvragen

Op deze pagina vindt u de nodige informatie over het aanvragen van een voorschot, al dan niet een salarisvoorschot.

Online inkomsten

Online geld verdienen wordt steeds populairder. Op deze pagina vindt u alles over hoe u online inkomsten kunt genereren en welke manieren de hoogste inkomsten geven.

Uitzendbureau’s

Werken via een uitzendbureau is een optie om tamelijk eenvoudig en snel een baan te vinden. Hier kunt u alle nodige informatie vinden over uitzendbureaus.