BedrijfstakPensioenFondsen (BPF)

Werknemers zijn verplicht deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) dat pensioengelden belegt voor de deelnemers of (toekomstige) gepensioneerden. Iedere bedrijfstak kent zo zijn eigen pensioenregeling, daarom zijn er veel verschillende bedrijfstakpensioenfondsen. Wanneer een werknemer een baan krijgt in een andere sector, wordt het pensioen middels waardeoverdracht naar een ander bedrijfstakpensioenfonds overgeheveld. Bij wisseling van baan en sector -als het gaat om een laag beheerd bedrag- mag het pensioenfonds aanbieden om het pensioen af te kopen en ineens uit te keren. Normaal gesproken is pensioen een maandelijkse uitkering die wordt uitbetaald zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

Bedrijfstakpensioenfondsen gebruiken de inleg van hun aangesloten werknemers voor het innemen van risicovolle posities in aandelen, obligaties en vele andere (complexere) financiële producten in binnen- en buitenland. Dit doen zij na aftrek van de beheerskosten. Omdat het risicovolle beleggingen betreft, en geld minder waard wordt, is de pensioenuitkering niet gegarandeerd. Om deze risico’s in te perken, houden pensioenfondsen een dekkingsgraad van meer dan 100% aan. Er moet meer geld in kas zijn, dan dat er (in de nabije toekomst) moet worden uitgekeerd. Toch zijn er vele pensioenfondsen die (door ‘de crisis’, of gewoonweg slecht management) niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen / beloftes. Met name de bevolkingsopbouw in Nederland is zorgwekkend. De beroepsbevolking neemt af, terwijl het aantal gepensioneerden rap toeneemt. De pensioengerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd en gekoppeld aan de levensverwachting, om nog een werknemerspensioen uit te kunnen keren. Ten slotte zullen de premies verder oplopen voor de werkende bevolking.

Op deze site kun je vinden wanneer jouw bedrijfstakpensioenfonds de maandelijkse pensioenuitkering uitbetaalt. Je kunt (oud-) collega’s laten weten of je je geld al hebt ontvangen. Voor werkenden is het interessant om te weten hoe de verschillende bedrijfstakpensioenfondsen omgaan met de afkoop van pensioenen voor oud-deelnemers.

Naast bedrijfstakpensioenfondsen is er de AOW-uitkering (overheidspensioen) die iedereen ontvangt (nu nog wel…) die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Buiten deze wettelijke pensioenvoorzieningen zijn er pensioenverzekeringen om een inkomen voor later op te bouwen. Het is aan te bevelen aanvullende maatregelen te nemen voor een toekomstig inkomen, omdat de financiële gevolgen groot kunnen zijn wanneer een of de enkele bron van inkomsten wegvalt.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Er zijn veel verschillende pensioenfondsen, bijvoorbeeld voor werknemers in de bouwsector.